Chi tiết tin - Xã Cam Thành - Cam Lộ

Chào mừng đến với trang cổng thông tin điện tử xã Cam Thành 

XÁC NHẬN ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

8:16, Thứ Hai, 9-5-2022

 1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức và trình tự giải quyết hồ sơ xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản nhằm từng bước nâng cao cải cách thủ tục hành chính.

 1. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng đối với các cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản trên địa bàn Thị trấn Cam Lộ.
Trách nhiệm áp dụng: Tất cả các cán bộ-công chức, bộ phận phòng ban trực thuộc UBND Thị trấn Cam Lộ

STT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 1.  
Xác nhận văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
 1.  
Xác nhận văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung

 

 1. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
- Các văn bản pháp quy đề cập tại mục 5.8 của Quy trình này.

 1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

TTHC: Thủ tục hành chính
UBND: Ủy ban nhân dân

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH:
5.1 Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính
  - Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP và không có một trong các văn bản sau: Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường.
- Cơ sở đã cải tạo, mở rộng, nâng công suất thuộc đối tượng phải lập bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung (trước ngày Nghị định số 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) hoặc thuộc đối tượng phải lập lại bản kế hoạch bảo vệ môi trường (theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP) nhưng không có một trong các giấy tờ sau:
a) Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường;
b) Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung;
c) Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường;
d) Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;
đ) Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường;
e) Văn bản thông báo về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.
5.2 Thành phần hồ sơ
  - 01 văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở theo mẫu quy định
- 03 bản đề án đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu. Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án đơn giản được thực hiện theo quy định tại thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015.
5.3 Số lượng hồ sơ
  01 bộ
5.4 Thời gian xử lý
  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND Thị trấn Cam Lộ
5.6 Lệ phí
  Không
5.7 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 Chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại mục 5.2 Cơ sở sản xuất, kinh doanh   Theo mục 5.2
B2 Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
- Nếu hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 01 ngày làm việc  
 
 
Giấy biên nhận hồ sơ
B3 Xem xét, xử lý hồ sơ Công chức Địa chính – xây dựng 07 ngày làm việc  
 
 
B4 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Lãnh đạo UBND 02 ngày làm việc Giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo phụ lục 15 của thông tư 26/2015/TT-BTNMT
B5 Trả kết quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Giờ hành chính  
5.8 Cơ sở pháp lý
  Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên môi trường Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản;
  Lưu ý:
1. Trách nhiệm của chủ cơ sở:
a) Thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo các nội dung của đề án đơn giản đã được xác nhận đăng ký;
b) Trường hợp xảy ra sự cố môi trường, phải dừng hoạt động, thực hiện các biện pháp khắc phục và thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi cơ sở hoạt động và các cơ quan có liên quan.
2. Trách nhiệm của cơ quan xác nhận:
a) Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu bảo vệ môi trường theo đề án đơn giản đã được xác nhận;
b) Tiếp nhận và xử lý kiến nghị về bảo vệ môi trường của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh của chủ cơ sở.

 

 1. BIỂU MẪU VÀ PHỤ LỤC
TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu
 1.  
Phụ lục 13 Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản
 1.  
Phụ lục 14b Bìa, phụ bìa, cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với cơ sở có quy mô hộ gia đình

 

 

 1. HỒ SƠ CẦN LƯU
TT Tên hồ sơ
 1.  
Hồ sơ theo mục 5.2
 1.  
Giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Lưu ý: Hồ sơ được lưu tại bộ phận Địa chính – xây dựng, thời gian lưu theo quy định. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ xuống bộ phận lưu trữ của cơ quan.

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 52

Tổng lượt truy cập: 262.211

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ CAM THÀNH

 • Địa chỉ: Đường QWQP+VWV,xã Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị
 • Số điện thoại: 0533.828373
 • Email: ubndxacamthanh@quangtri.gov.vn
 • HỆ THỐNG CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG TRỊ